This is an E+ project - MSAE

Municipalities Support Adult Education

This is an E+ project - MSAE

MSAE eesti keeles

Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskavas rõhutatakse vajadust suurendada oluliselt täiskasvanute osalemist formaalses, mitteformaalses ja informaalses õppes, olgu selleks siis tööoskuste omandamine, kodanikuaktiivsus või isiklik areng ja eneseteostus. Tegevuskavas visandatakse nägemus sellest, kuidas täiskasvanuharidus peaks Euroopas 2020. aastaks arenema, ning määratakse aastateks 2015-2020 järgmised konkreetsed prioriteedid, sealhulgas tõhusad teavitamis-, juhendamis- ja motivatsioonistrateegiad täiskasvanud õppijate saavutamiseks ja abistamiseks. Läti üks kõige pakilisemaid väljakutseid on konkurentsivõime tugevdamine, et suurendada heaolu, vähendades tootlikkuse erinevust teiste arenenud majandustega, ning samal ajal tegeleda majanduse mõjuga kliimamuutustele (keskkonnamuutustele), tagades võrdsed haridusvõimalused kõigis Läti piirkondades. Üks peamisi tegevussuundi on investeerimine inimkapitali kasvu kõigil tasanditel ja ettevõtete tõhususe suurendamine. Riikliku arengukava 2021-2027 eesmärkide, prioriteetide ja tegevussuundade ettepaneku teabearuandes rõhutatakse “Paradigmade ja harjumuste muutmine – tee arengule”, mis tähendab, et tuleb muuta paljusid arengut takistavaid tegureid, sealhulgas meie hoiakuid, harjumusi ja mõtlemist – nii keskkonna, töö, hariduse kui ka koostöö osas eakaaslastega. Me tahame suurendada nende elanike arvu, kes õpivad ja teevad teadlikke otsuseid, mis on seotud majanduslike, finants- ja keskkonnaküsimustega. Me tahame aktiveerida kohalikke omavalitsusi investeerima meie inimeste haridusse ja teadlikkusse, keskendudes erinevate sihtrühmade – sotsiaalselt haavatavate ning sotsiaalselt ja majanduslikult aktiivsete inimeste – haridusvajadustele ning VKEde suutlikkuse suurendamisele, et näidata ettevõtete, riigiasutuste ja üldisemalt kohaliku tööturu eelseisvaid vajadusi digitaalse kirjaoskuse järele. Selle eesmärgi saavutame, andes võimaluse õppida ja vahetada eri riikide kohalike omavalitsuste häid tavasid, vahendeid ja meetodeid täiskasvanuhariduse toetamiseks ning kodanike, ettevõtjate ja töötajate teadmiste ja teadlikkuse tõstmiseks. Õpet, arutelusid ja kogemustevahetust korraldatakse partnerorganisatsioonide töötajatele ja täiskasvanute koolitajatele, kes saavad enesekindlust ja teadmisi, et tegutseda AE eest kohalikes omavalitsustes. Projekti tulemusi levitatakse mitmekordsetel üritustel ja elektrooniliselt kohalikele omavalitsustele ja teistele huvitatud sidusrühmadele. Projektipartnerid on veendunud, et riikidevaheline koostöö tõhustab omavalitsuste tegevust, arendab uuenduslikke lähenemisviise, loob uusi võrgustikke, parandab töömeetodeid, annab edasi häid tavasid ja uusi väljavaateid ning suurendab elanike arvu, kes õpivad ja teevad teadlikke otsuseid.
Sihtrühmadeks on kohalike omavalitsuste töötajad, täiskasvanuhariduse ühendused ja täiskasvanuhariduse pakkujad.
Eesmärgid on järgmised:
1. Tutvustada osalejatele vahendeid, tehnikaid ja lähenemisviise, mis on hea praktika näited omavalitsuste toetamisest täiskasvanuharidusele;
2. Suurendada osalejate teadmisi ja arusaamist mitteformaalse hariduse rollist,
tõhusatest lähenemisviisidest täiskasvanuhariduse arendamisel ja kohalike omavalitsuste erinevatest võimalustest täiskasvanuhariduse toetamiseks;
3. hõlbustada täiskasvanuharidusega tegelevate partnerriikide erinevate kogemuste jagamist;
4. Parandada osalejate kultuurilist intelligentsust;
5. Parandada täiskasvanute koolitajate enesekindlust täiskasvanute koolituse toetamiseks;
6. Edendada koostööd ja partnerlust kohalike omavalitsuste ja eri Euroopa riikide täiskasvanute koolitajate vahel, et edendada Euroopa mõõdet.

MSAE in Lietuvių kalba

Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkėje pabrėžiama, kad reikia gerokai padidinti suaugusiųjų dalyvavimą formaliajame, neformaliajame ir savaiminiame mokymesi, kad jie įgytų darbo įgūdžių, taptų aktyviais piliečiais, tobulėtų ir save realizuotų. Darbotvarkėje išdėstyta vizija, kaip suaugusiųjų mokymasis Europoje turėtų būti plėtojamas iki 2020 m., ir nustatyti šie konkretūs 2015-2020 m. prioritetai, įskaitant veiksmingas informavimo, orientavimo ir motyvavimo strategijas, skirtas suaugusiems besimokantiesiems pasiekti ir jiems padėti. Vienas aktualiausių Latvijos uždavinių – stiprinti jos konkurencingumą, siekiant didinti gerovę, mažinant produktyvumo atotrūkį nuo kitų išsivysčiusių šalių, kartu sprendžiant ekonomikos poveikio klimato (aplinkos) kaitai problemą, užtikrinant vienodas švietimo galimybes visuose Latvijos regionuose. Viena iš pagrindinių veiklos krypčių – investicijos į visų lygių žmogiškojo kapitalo augimą ir verslo efektyvumo didinimą. Informacinėje ataskaitoje dėl Pasiūlymo dėl 2021-2027 m. nacionalinio plėtros plano tikslų, prioritetų ir veiklos krypčių pabrėžiama, kad “Paradigmos ir įpročių keitimas – kelias į vystymąsi” reiškia, kad reikia keisti daugelį vystymosi kliūčių, įskaitant mūsų požiūrį, įpročius ir mąstymą – tiek aplinkos, tiek darbo, tiek švietimo, tiek bendradarbiavimo su bendraminčiais srityse. Norime, kad daugėtų gyventojų, kurie mokosi ir priima pagrįstus sprendimus, susijusius su ekonominiais, finansiniais ir aplinkosaugos klausimais. Norime paskatinti vietos valdžios institucijas investuoti į žmonių švietimą ir informuotumą, sutelkiant dėmesį į įvairių tikslinių grupių – socialiai pažeidžiamų ir socialiai bei ekonomiškai aktyvių asmenų – švietimo poreikius, taip pat į MVĮ gebėjimų stiprinimą, siekiant parodyti būsimus skaitmeninio raštingumo poreikius, kuriuos išreiškia įmonės, viešosios įstaigos ir apskritai vietos darbo rinka. Šio tikslo sieksime suteikdami galimybę mokytis ir keistis gerąja patirtimi, priemonėmis ir metodais, kuriuos naudoja įvairių šalių vietos valdžios institucijos, siekdamos remti suaugusiųjų švietimą ir didinti savo piliečių, verslininkų ir darbuotojų žinias bei sąmoningumą. Mokymasis, diskusijos ir keitimasis patirtimi bus organizuojamas partnerių organizacijų darbuotojams ir suaugusiųjų švietėjams, kurie įgis savarankiškumo ir žinių, kaip lobizuoti AE vietos savivaldybėse. Projekto rezultatai bus skleidžiami vietos savivaldybėms ir kitoms suinteresuotoms šalims dauginimo renginiuose ir elektroniniu būdu. Projekto partneriai yra įsitikinę, kad tarptautinis bendradarbiavimas tarp jų sustiprins savivaldybių veiklą, plėtos inovatyvius metodus, kurs naujus tinklus, tobulins darbo metodus, perduos gerąją patirtį ir naujas perspektyvas, padidins gyventojų, kurie mokosi ir priima pagrįstus sprendimus, skaičių.
Tikslinės grupės – vietos valdžios institucijų darbuotojai, suaugusiųjų švietimo asociacijos ir suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjai.
Tikslai:
1. Supažindinti dalyvius su savivaldybių paramos suaugusiųjų švietimui gerosios praktikos pavyzdžių priemonėmis, metodais ir metodais;
2. Pagilinti dalyvių žinias ir supratimą apie neformaliojo švietimo vaidmenį,
apie efektyvius suaugusiųjų švietimo plėtros metodus ir įvairias savivaldybių galimybes remti suaugusiųjų švietimą;
3. Sudaryti sąlygas dalytis įvairia šalių partnerių, dalyvaujančių suaugusiųjų švietimo veikloje, patirtimi;
4. Pagerinti dalyvių kultūrinę inteligenciją;
5. Didinti suaugusiųjų švietėjų pasitikėjimą, kad jie galėtų lobizuoti paramą suaugusiųjų švietimui;
6. Skatinti vietos savivaldybių ir suaugusiųjų švietėjų iš įvairių Europos šalių bendradarbiavimą ir partnerystę, siekiant toliau įtvirtinti europinę dimensiją.

Latviski par MSAE

Eiropas programmā pieaugušo izglītībai uzsvērta nepieciešamība ievērojami palielināt pieaugušo līdzdalību formālajā, neformālajā un ikdienējā izglītībā, lai apgūtu darba prasmes, aktīvi iesaistītos pilsoniskajā dzīvē vai personīgi attīstītos un pilnveidotos. Programmā ir izklāstīts redzējums par to, kā pieaugušo izglītībai Eiropā būtu jāattīstās līdz 2020. gadam, un noteiktas šādas konkrētas prioritātes 2015. līdz 2020. gadam, tostarp efektīvas informēšanas, konsultēšanas un motivēšanas stratēģijas, lai sasniegtu un palīdzētu pieaugušajiem, kas mācās. Viens no aktuālākajiem izaicinājumiem Latvijai ir tās konkurētspējas stiprināšana labklājības palielināšanai, samazinot produktivitātes atšķirību no citām attīstītajām valstīm, vienlaikus risinot ekonomikas ietekmi uz klimata (vides) pārmaiņām, nodrošinot vienlīdzīgas izglītības iespējas visos Latvijas reģionos. Viens no galvenajiem rīcības virzieniem ir ieguldījumi cilvēkkapitāla izaugsmē visos līmeņos un uzņēmējdarbības efektivitātes paaugstināšana. Informatīvajā ziņojumā par Priekšlikuma Nacionālā attīstības plāna 2021-2027 mērķiem, prioritātēm un rīcības virzieniem uzsvērts “Paradigmas un paradigmu maiņa – ceļš uz attīstību”, kas nozīmē, ka jāmaina daudzi attīstības šķēršļi, tostarp mūsu attieksme, paradumi un domāšana – gan vides, gan darba, gan izglītības, gan sadarbības ar līdzcilvēkiem jomā. Mēs vēlamies palielināt to iedzīvotāju skaitu, kuri mācās un pieņem apzinātus lēmumus saistībā ar ekonomikas, finanšu un vides jautājumiem. Mēs vēlamies aktivizēt vietējās pašvaldības, lai tās ieguldītu mūsu iedzīvotāju izglītībā un informētībā, koncentrējoties uz dažādu mērķgrupu – sociāli neaizsargāto un sociāli un ekonomiski aktīvo personu – izglītības vajadzībām, kā arī uz MVU kapacitātes palielināšanu, lai parādītu gaidāmās uzņēmumu, valsts iestāžu un vietējā darba tirgus vajadzības pēc digitālās lietpratības. Šo mērķi mēs sasniegsim, dodot iespēju mācīties un apmainīties ar dažādu valstu pašvaldību labo praksi, rīkiem un metodēm, lai atbalstītu pieaugušo izglītību un paaugstinātu iedzīvotāju, uzņēmēju un darbinieku zināšanas un informētību. Mācības, diskusijas un pieredzes apmaiņa tiks organizēta partnerorganizāciju darbiniekiem un pieaugušo izglītotājiem, kas iegūs pašapziņu un zināšanas, lai lobētu AE vietējās pašvaldībās. Projekta rezultāti tiks izplatīti pašvaldībām un citām ieinteresētajām pusēm gan multiplikācijas pasākumos, gan elektroniski. Projekta partneri ir pārliecināti, ka starpvalstu sadarbība veicinās pašvaldību darbību, attīstīs inovatīvas pieejas, veidos jaunus tīklus, uzlabos darba metodes, pārņems labo praksi un jaunas perspektīvas, kā arī palielinās to iedzīvotāju skaitu, kuri mācās un pieņem informētus lēmumus.
Mērķa grupas ir pašvaldību darbinieki, pieaugušo izglītības asociācijas un pieaugušo izglītības sniedzēji.
Mērķi ir šādi:
1. Iepazīstināt dalībniekus ar pašvaldību atbalsta pieaugušo izglītībai labās prakses piemēru rīkiem, metodēm un pieejām;
2. Palielināt dalībnieku zināšanas un izpratni par neformālās izglītības lomu,
par efektīvām pieejām pieaugušo izglītības attīstībai un dažādām pašvaldību iespējām atbalstīt pieaugušo izglītību;
3. Atvieglot dalīšanos ar partnervalstu dažādo pieredzi, kas saistīta ar pieaugušo izglītību;
4. Uzlabot dalībnieku kultūras inteliģenci;
5. Uzlabot pieaugušo izglītotāju pārliecību, lai lobētu atbalstu pieaugušo izglītībai;
6. Veicināt sadarbību un partnerību starp vietējām pašvaldībām un pieaugušo izglītotājiem no dažādām Eiropas valstīm, lai vēl vairāk nostiprinātu Eiropas dimensiju.

MSAE in Italiano

L’Agenda europea per l’apprendimento degli adulti sottolinea la necessità di aumentare significativamente la partecipazione degli adulti all’apprendimento formale, non formale e informale, sia per acquisire competenze lavorative, sia per la cittadinanza attiva, sia per lo sviluppo e la realizzazione personale. L’Agenda delinea una visione di come l’apprendimento degli adulti dovrebbe svilupparsi in Europa entro il 2020 e stabilisce le seguenti priorità specifiche per il periodo 2015-2020, tra cui strategie efficaci di sensibilizzazione, orientamento e motivazione per raggiungere e assistere i discenti adulti. Una delle sfide più urgenti per la Lettonia è rafforzare la sua competitività per aumentare la prosperità riducendo il divario di produttività con le altre economie sviluppate, affrontando al contempo l’impatto dell’economia sui cambiamenti climatici (ambientali) e garantendo pari possibilità di istruzione in tutte le regioni del Paese. Una delle principali linee d’azione è investire nella crescita del capitale umano a tutti i livelli e aumentare l’efficienza delle imprese. Il Rapporto informativo sulla Proposta di Piano di Sviluppo Nazionale 2021-2027, oltre agli obiettivi, alle priorità e alle linee d’azione, sottolinea il “Cambiamento di paradigma e di abitudini – la via per lo sviluppo”, il che significa che molti ostacoli allo sviluppo, compresi i nostri atteggiamenti, le nostre abitudini e il nostro modo di pensare, devono essere cambiati – sia in termini di ambiente, lavoro, istruzione e collaborazione con i pari. Vogliamo aumentare il numero di abitanti che imparano e prendono decisioni informate su questioni economiche, finanziarie e ambientali. Vogliamo attivare i governi locali affinché investano nell’educazione e nella consapevolezza della nostra gente, concentrandosi sui bisogni educativi di diversi gruppi target – le persone socialmente vulnerabili e quelle attive dal punto di vista sociale ed economico – e sul capacity building per le PMI, per mostrare le imminenti esigenze di alfabetizzazione digitale espresse dalle imprese, dagli enti pubblici e, più in generale, dal mercato del lavoro locale. Raggiungeremo questo obiettivo dando la possibilità di apprendere e scambiare buone pratiche, strumenti e metodi delle autorità locali di diversi Paesi per sostenere l’educazione degli adulti e aumentare la conoscenza e la consapevolezza dei loro cittadini, imprenditori e dipendenti. L’apprendimento, le discussioni e lo scambio di esperienze saranno organizzati per il personale e gli educatori per adulti delle organizzazioni partner, che otterranno autoconoscenza e conoscenza per fare pressione sull’AE nei comuni locali. I risultati del progetto saranno diffusi in eventi multipli e per via elettronica ai comuni locali e ad altri soggetti interessati. I partner del progetto sono convinti che la cooperazione transnazionale tra loro migliorerà le attività dei comuni, svilupperà approcci innovativi, costruirà nuove reti, migliorerà i metodi di lavoro, trasferirà buone pratiche e nuove prospettive e aumenterà il numero di abitanti che imparano e prendono decisioni informate.
I gruppi target sono il personale delle amministrazioni locali, le associazioni per l’educazione degli adulti e i fornitori di istruzione per adulti.
Gli obiettivi sono:
1. Familiarizzare i partecipanti con gli strumenti, le tecniche e gli approcci di esempi di buone pratiche dei comuni a sostegno dell’educazione degli adulti;
2. Aumentare la conoscenza e la comprensione dei partecipanti sul ruolo dell’educazione non formale,
sugli approcci efficaci allo sviluppo dell’educazione degli adulti e sulle diverse possibilità dei comuni di sostenere l’educazione degli adulti;
3. Facilitare la condivisione delle diverse esperienze dei Paesi partner coinvolti nell’educazione degli adulti;
4. Migliorare l’intelligenza culturale dei partecipanti;
5. Migliorare la fiducia degli educatori per adulti nel sostenere l’educazione degli adulti;
6. Promuovere la cooperazione e il partenariato tra le municipalità locali e gli educatori per adulti di diversi Paesi europei per integrare ulteriormente la dimensione europea.

2nd MSAE Project Progress Meeting

This meeting was held in June-21 and due to covid, meeting was held virtually. The 2nd meeting was scheduled during the first steps of the realization of the IO in order to share possible difficulties and agree about the solutions. The partnership debated further details about development of intellectual outcomes and discussed 1st training event organization.

Partners agreed about further tasks and deadlines and closed meeting with clear understanding what to be done further. After the meeting questioner about evaluation of satisfaction about the meeting was sent and positive answers were got back. There were sent also questioner about satisfaction of project progress and management issues and positive feedback was received.

Sarmite Pilate

1st Transnational Meeting of project Municipalities Supporting Adult Education” (MSAE)

The meeting was held in November4, 2020, in zoom platform.

All participants shortly presented themselves, including represented organisation and country.

Project coordinator presented the Project aims, expected results, informed about planned learning/ teaching events in Italy and Estonia, publicity and dissemination issues (leaflet, newsletter, mailing list etc.), multiplier events for 40 participants in each country, involvement of target group, responsibilities of partners, planned timeframe and deadlines.

Project partners were introduced with Project budget and reporting rules.

Italian partner presented on the PbWorks.com platform as a tool for the MSAE project, explained structure and users’ rights and showed also draft logos for the Project.

All partners finished meeting with motivation and good understanding of work to be done.

 

First short-term joint staff training event of MSAE project

..

was organized in September, 22-24, 2021 as a 3-day virtual activity due to unstable situation with covid.

It was focused on methodological and promotional materials tailored for Local Administration and municipalities. The LTTA was organized as transnational training course in order to prepare the staff members to work with the new methodologies and intellectual outputs, as well as to prepare mentors and trainers who will be able to ensure sustainability of the project results in all partner countries. We had discussions how to involve and motivate Municipalities, local administrations or the Central administration for Adult education in boosting their own activities for adult and/or low-skilled workers or unemployed ones. Learners of the partner organizations exchanged/shared materials, best practices and different aspects on how to enhance local municipalities role in supporting adult education.

All partner contributed to the content of the training course.

In Day 1, participants acquired skills in the use of the Desk analysis, the Review and Survey of existing practice in local municipalities as they were collected in all countries, including analysis of the specific target groups;

 • In Day 2, participants acquainted and discussed examples of good practices, the organization of the adult education and new way to motivate adults to LLL;
 • In Day 3, participants discussed sustainability of the project results, good practice examples of previous projects sustainability.

Sarmite Pilate, Project Coordinator

Some pills about our project

 • Municipalities Supporting Adult Education 2020-1-LV01-KA204-077426, is an Erasmus+ project aiming at significantly increasing adults’ participation in formal, non-formal and informal learning, both to acquire working skills and to implement active citizenship, investing in the growth of human capital at all levels in order to increase the efficiency of enterprises. Focusing on the educational needs of different target groups – both socially vulnerable and socially and economically active people – MSAE aims at capacity building for SMEs, analysing the digital literacy needs expressed by enterprises, public authorities and, more generally, by the local labour market. In addition to PROMETEO as the Italian partner, the project partners are the lead partner Latvian Adult Education Association (Latvia), Lietuvos Suaugusiuju Svietimo Asociacija (Lithuania) and Eesti Taiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras (Estonia).

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija/Lithuanian Association of Adult Education

Lithuanian Association of Adult Education (LAAE) was established on 24 February 1992. LAAE is a public non-profit independent union of individuals and organizations of various types.

 

Our MISSION is: We, Lithuanian Association of Adult Education, in cooperation with Lithuanian and foreign adult educators and institutions, are calling get together individuals and representatives of various organizations for the purpose to promote an approach of Life Long Learning within the society and the development of an opportunities for continuing education.

Our activities are based upon such principles:

 • Openness for ideas, initiatives and experience;
 • Responsible and good willing work within a team;
 • Efficiency, e.g. to fulfill tasks in time and according agreed standards.

 

AIMS of the Association:

 • To invite adult educators and the institutions, discussing adult education issues, for joint work.
 • To Disseminate the ideas of andragogy and increase the prestige of the andragogy profession.
 • To Develop the andragogical mastery and internationality of adult educators.
 • To Develop a culture of quality management in adult education.
 • To develop adults need for Life ling Learning and capacities for active participation in their professional and community life;
 • To represent Lithuanian adult educators in the country and abroad.

 

To realize those aims, Association is focusing its activities in such directions: Promoting of Adults Teaching / Learning Methods and Development of Skills to Work with Adult Groups; Development of Adults Civic Skills; Adults Social Initiatives Possibilities Development; organization of Adult Learners Weeks, development partnership with similar organizations from other countries, forma and non-formal meetings of LAAE members.

LAAE is participating in creation of the main policy documents and legal acts on education. According the Law on Education LAAE sends its representative to the Council of Education of Lithuania which enables to advocate the interests of adult education in education policy debates.

Membership

LAAE is a member of: European Adult Education Association (EAEA, since 1993); ReferNet, the European network of reference and expertise provides high quality (since 2003); of non-formal Nordic – Baltic network of Adult Education (since 2006); NGO Education Network in Lithuania (since 2017).

The LAAE is also one of the establishers of the Estate Academy of Rumšiškės museum an associate partner of the international LEM Network (Learning Museum Network, www.lemproject.eu). www.lssa.smm.lt

Latvian Adult Education Association

Latvian Adult Education Association is founded in 1993 and its goal is to promote development of non formal education system in Latvia, participate in creating life long learning policy  and promote development of civil, democratic and well balanced society. Latvian Adult Education Association is a member organization of European Adult Education Association, European Basic Skills network, Nordic – Baltic adult education network, Latvian Platform of Development Education and Civic Aliance – Latvia. Latvian Adult Education Association participates in developing National Development Plans and Strategies of adult education, represents non-governmental sector in Supervisory Board of  European Structural and Cohesion Fund and in Latvia Adult Education Management Board. Latvian Adult Education Association has remarkable experience of organization different educational and informative activities and seminars, implementing national and international projects. Latvian Adult Education Association has network including adult education organizations of whole Latvia, experienced trainers, approbated programs, methodological and educational materials.

Main directions of work:

-development of life long learning system in Latvia;

-methodological and educational support to adult education institutions;

– education of social risk groups, integration them in labour market and society.

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén