MSAE eesti keeles

Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskavas rõhutatakse vajadust suurendada oluliselt täiskasvanute osalemist formaalses, mitteformaalses ja informaalses õppes, olgu selleks siis tööoskuste omandamine, kodanikuaktiivsus või isiklik areng ja eneseteostus. Tegevuskavas visandatakse nägemus sellest, kuidas täiskasvanuharidus peaks Euroopas 2020. aastaks arenema, ning määratakse aastateks 2015-2020 järgmised konkreetsed prioriteedid, sealhulgas tõhusad teavitamis-, juhendamis- ja motivatsioonistrateegiad täiskasvanud õppijate saavutamiseks ja abistamiseks. Läti üks kõige pakilisemaid väljakutseid on konkurentsivõime tugevdamine, et suurendada heaolu, vähendades tootlikkuse erinevust teiste arenenud majandustega, ning samal ajal tegeleda majanduse mõjuga kliimamuutustele (keskkonnamuutustele), tagades võrdsed haridusvõimalused kõigis Läti piirkondades. Üks peamisi tegevussuundi on investeerimine inimkapitali kasvu kõigil tasanditel ja ettevõtete tõhususe suurendamine. Riikliku arengukava 2021-2027 eesmärkide, prioriteetide ja tegevussuundade ettepaneku teabearuandes rõhutatakse “Paradigmade ja harjumuste muutmine – tee arengule”, mis tähendab, et tuleb muuta paljusid arengut takistavaid tegureid, sealhulgas meie hoiakuid, harjumusi ja mõtlemist – nii keskkonna, töö, hariduse kui ka koostöö osas eakaaslastega. Me tahame suurendada nende elanike arvu, kes õpivad ja teevad teadlikke otsuseid, mis on seotud majanduslike, finants- ja keskkonnaküsimustega. Me tahame aktiveerida kohalikke omavalitsusi investeerima meie inimeste haridusse ja teadlikkusse, keskendudes erinevate sihtrühmade – sotsiaalselt haavatavate ning sotsiaalselt ja majanduslikult aktiivsete inimeste – haridusvajadustele ning VKEde suutlikkuse suurendamisele, et näidata ettevõtete, riigiasutuste ja üldisemalt kohaliku tööturu eelseisvaid vajadusi digitaalse kirjaoskuse järele. Selle eesmärgi saavutame, andes võimaluse õppida ja vahetada eri riikide kohalike omavalitsuste häid tavasid, vahendeid ja meetodeid täiskasvanuhariduse toetamiseks ning kodanike, ettevõtjate ja töötajate teadmiste ja teadlikkuse tõstmiseks. Õpet, arutelusid ja kogemustevahetust korraldatakse partnerorganisatsioonide töötajatele ja täiskasvanute koolitajatele, kes saavad enesekindlust ja teadmisi, et tegutseda AE eest kohalikes omavalitsustes. Projekti tulemusi levitatakse mitmekordsetel üritustel ja elektrooniliselt kohalikele omavalitsustele ja teistele huvitatud sidusrühmadele. Projektipartnerid on veendunud, et riikidevaheline koostöö tõhustab omavalitsuste tegevust, arendab uuenduslikke lähenemisviise, loob uusi võrgustikke, parandab töömeetodeid, annab edasi häid tavasid ja uusi väljavaateid ning suurendab elanike arvu, kes õpivad ja teevad teadlikke otsuseid.
Sihtrühmadeks on kohalike omavalitsuste töötajad, täiskasvanuhariduse ühendused ja täiskasvanuhariduse pakkujad.
Eesmärgid on järgmised:
1. Tutvustada osalejatele vahendeid, tehnikaid ja lähenemisviise, mis on hea praktika näited omavalitsuste toetamisest täiskasvanuharidusele;
2. Suurendada osalejate teadmisi ja arusaamist mitteformaalse hariduse rollist,
tõhusatest lähenemisviisidest täiskasvanuhariduse arendamisel ja kohalike omavalitsuste erinevatest võimalustest täiskasvanuhariduse toetamiseks;
3. hõlbustada täiskasvanuharidusega tegelevate partnerriikide erinevate kogemuste jagamist;
4. Parandada osalejate kultuurilist intelligentsust;
5. Parandada täiskasvanute koolitajate enesekindlust täiskasvanute koolituse toetamiseks;
6. Edendada koostööd ja partnerlust kohalike omavalitsuste ja eri Euroopa riikide täiskasvanute koolitajate vahel, et edendada Euroopa mõõdet.

01 Taust

Kohalikud omavalitsused on kohalikele elanikele lähim tugiasutus, mis teeb tihedat koostööd kohalike täiskasvanuhariduse pakkujatega. See määrab kohalike omavalitsuste erilise rolli täiskasvanuhariduses.

Traditsioonilised poliitikad pööravad liiga palju tähelepanu hariduse institutsionaalsele ülesehitusele. Haridussüsteeme tuleb muuta, et muutuda pidevate muutuste ja uute väljakutsetega silmitsi avatumaks ja paindlikumaks. Euroopa Komisjon on elukestva õppe üheks aluspõhimõtteks kuulutanud jagatud vastutuse põhimõtte: vastutus elukestva õppe võimaluste tagamise eest on jagatud riigi, omavalitsuste, eraettevõtjate, avalike organisatsioonide ja iga kodaniku vahel. Omavalitsused on need, kes suudavad seda vastutust oma territooriumil koordineerida, kasutades olemasolevaid ressursse tõhusalt ja käsitledes kompleksselt erinevaid täiskasvanuharidusega seotud probleeme.

Täiskasvanud on kõige rohkem õppijaid igas riigis ja igas omavalitsuses. Igas vanuses, rahvusest ja sotsiaalsest rühmast sõltuvatele täiskasvanutele tuleb tagada piisav haridus. Sellega seoses tuleks tähelepanu pöörata majanduslikult aktiivsele elanikkonnale – väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, töötajatele, käsitöölistele, aga ka haavatavatele rühmadele – töötutele, sisserändajatele, madala põhiharidusega ja madala sissetulekuga inimestele, pensioniealistele ja eelkooliealistele. -pensioniiga.

Hariduse kvaliteet, kättesaadavus ja sisu on olulised väljakutsed riikliku inimkapitali arengule, need määravad ära võimalused majanduskasvuks ja elukvaliteedi parandamiseks. Töökeskkonnas areneb inimpotentsiaal läbi kogemuse, kuid toimuvad ka vastupidised protsessid – professionaalne ja sotsiaalne läbipõlemine. Kohalikel omavalitsustel on väljakutse, kuidas üles leida ja  motiveerida neid täiskasvanuid, kes ei ole mõelnud enesetäienduse peale. Mitmekesine haridusteave, karjäärinõustamisteenused, harivad kogukonna tegevused on muutumas täiskasvanuhariduse üha olulisemaks osaks.

Üks täiskasvanuhariduse sihtgruppe on täiskasvanute koolitajad ise – täiskasvanuhariduse õppekorraldajad.

02 Väljundid

Erasmus+ projekti „Kohalikud omavalitsused toetavad täiskasvanuharidust“ väljundina oleme välja töötanud käsiraamatu, millega soovisime suurendada kohalike omavalitsuste rolli täiskasvanuhariduse toetamisel, et soodustada täiskasvanute suuremat osalust hariduses. Kohalikud omavalitsused on kohalikele elanikele lähim tugiasutus, mis teeb tihedat koostööd kohalike täiskasvanuhariduse pakkujatega. See määrab kohalike omavalitsuste erilise rolli täiskasvanuhariduses.

Käsiraamatus sisalduv teave võimaldab omavalitsuste täiskasvanute koolitajatel ja korraldajatel saada uusi teadmisi ja ideid täiskasvanuhariduse arendamiseks. See sisaldab infot täiskasvanuhariduse tegelikust olukorrast, olemasolevatest täiskasvanute koolituse pakkujate toetustest ja täiskasvanute koolitusvõimalustest erinevatele sihtrühmadele, EL fondidest, riigi ja kohalike omavalitsuste toetusinstrumentidest. Heade praktikate kohta näiteid.

Leedu Täiskasvanute Koolituse Assotsiatsioon annab üksikasjaliku ja inspireeriva ülevaate iga-aastaste täiskasvanute õppija nädalate korraldamisest ning täiskasvanute vaimset ja füüsilist tervist edendavatest tegevustest Panevėžyse ja Joniškise omavalitsustes. Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon “Andras” kirjeldab täiskasvanuhariduse koordinaatorite võrgustiku toimimist Eestis, analüüsib piirkondlike koostööseminaride rolli täiskasvanuhariduse probleemide lahendamisel ning räägib Tallinna Rahvaülikooli pikaajalisest tegevusest.

Itaalia täiskasvanuharidusega tegelev ühendus Prometeo jagab Montessori meetodite kasutamise näiteid täiskasvanutele ja mitmeid uuendusi, mis lihtsustavad inimeste haridustee juurde naasmist ja tööturule integreerumist. Läti Täiskasvanute Koolituse Liit annab ülevaate kahe erineva täiskasvanuhariduse tugimudeli praktikast.

Käsiraamat pakub ka praktilist abivahendit elanike digioskuste väljaselgitamiseks, mida on projekti käigus katsetatud mitmes omavalitsuses projekti partnerriikides ja mis annab teavet konkreetsete digioskuste arendamise vajaduste kohta. Tööriista saab ka kopeerida ja kohandada muudeks omavalitsuste vajadusteks. Käsiraamat on loodud selleks, et valla täiskasvanute koolitajad saaksid uusi teadmisi ja initsiatiivi täiskasvanuhariduse parendamiseks.

 

Projekti tutvustavad üritused

Projekti tulemuste ärakasutamine on väga oluline, seetõttu korraldatakse igas riigis huvirühmadele suunatud üritusi.

Üritused koosnevad 1–3-päevastest seminaridest, mille käigus jagatakse projekti intellektuaalseid väljundeid ja tulemusi, käsiraamatut ja häid tavasid riikliku huvirühmadega. Nende ürituste korraldaja kutsub üritusele osalema sidusrühmi – täiskasvanuhariduse ja -koolituse organisatsioone, kohalikke/piirkondlikke omavalitsusi,  koostööpartnereid, kohalikke ettevõtteid/ettevõtete ühendusi ja kodanikke ühendusi. Ürituste infot jagatakse projekti – ja iga partneri – sotsiaalvõrgustike ning ka pressiteate kaudu, mis saadetakse meililistis olevatele kontaktidele või otsekontaktidele.

Üritusel tehakse lühiettekandeid, tutvustatakse väljundeid ja tulemusi, millele järgneb arutelu. Lisaks jagavad projektis osalenud osalejad oma kogemusi projektis, kuidas nad said kasu ning millist mõju see neile ja nende edasistele kavatsustele avaldas. Ürituse korraldavad projektipartnerite töötajad.  Institutsionaalse mõõtme tagamiseks kutsutakse üritusest osa võtma hariduse, elukestva õppe ja tööjõu valdkonda reguleerivate asutuste esindajad.

 

04 Partnerid

Läti Täiskasvanute Koolituse Assotsiatsioon (projekti koordinaator) asutati 1993. aastal ja selle eesmärk on edendada mitteformaalse haridussüsteemi arengut Lätis, osaleda elukestva õppe poliitika loomises ning edendada kodaniku-, demokraatliku ja heaolu arengut. tasakaalustatud ühiskond. Läti Täiskasvanute Koolituse Liit on Euroopa Täiskasvanute Koolituse Assotsiatsiooni, Euroopa Põhioskuste Võrgustiku, Põhja-Balti täiskasvanuhariduse võrgustiku, Läti Arenguhariduse Platvormi ja Kodanikuliidu – Läti liikmesorganisatsioon. Läti Täiskasvanute Koolituse Assotsiatsioon osaleb täiskasvanute koolituse riiklike arengukavade ja strateegiate väljatöötamises ning esindab valitsusvälist sektorit Euroopa Struktuuri- ja Ühtekuuluvusfondi nõukogus ning Läti täiskasvanuhariduse juhatuses. Läti Täiskasvanute Koolituse Assotsiatsioonil on arvestatav kogemus erinevate harivate ja informatiivsete tegevuste ja seminaride korraldamisel ning riiklike ja rahvusvaheliste projektide elluviimisel. Läti Täiskasvanute Koolituse Assotsiatsioonil on võrgustik, mis hõlmab täiskasvanuhariduse organisatsioone üle kogu Läti, kogenud koolitajaid, heakskiidetud programme ning metoodilisi ja õppematerjale.

Peamised töösuunad:

-elukestva õppe süsteemi arendamine Lätis;

-metoodiline ja hariduslik tugi täiskasvanute koolitusasutustele;

– sotsiaalse riskirühma harimine, integreerimine tööturule ja ühiskonda.

 

Leedu Täiskasvanute Koolituse Assotsiatsioon (LAAE) asutati 24. veebruaril 1992. LAAE on sõltumatu mittetulunduslik avalik-õiguslik erinevate isikute ja organisatsioonide liit.

Meie MISSIOON: Meie, Leedu Täiskasvanute Koolituse Assotsiatsioon, kutsume koostöös Leedu ja välismaiste koolitajate ja institutsioonidega kokku üksikisikuid ja erinevate organisatsioonide esindajaid, et edendada ühiskonnas elukestva õppe lähenemist ja elukestva õppe arengut ja võimalusi.

Meie tegevus põhineb järgmistel põhimõtetel:

Avatus ideedele, algatustele ja kogemustele;

Vastutustundlikku ja heatahtlikku tööd meeskonnas;

Efektiivsus, nt. täita ülesandeid õigeaegselt ja vastavalt kokkulepitud standarditele.

Ühingu EESMÄRGID:

  • Kutsuda koos töötama täiskasvanute koolitajaid ja täiskasvanuhariduse küsimusi arutavaid institutsioone.
  • Levitada andragoogika ideid ja tõsta andragoogi kui kutse prestiiži.
  • Arendada täiskasvanute koolitajate andragoogilist meisterlikkust ja rahvusvahelisust.
  • Arendada täiskasvanuhariduse kvaliteedijuhtimise kultuuri.
  • Arendada täiskasvanute elukestvat õpet ja oskusi aktiivselt osaleda oma töö- ja kogukonnaelus;

Esindada Leedu täiskasvanute koolitajaid kodu- ja välismaal.

Nende eesmärkide elluviimiseks suunab ühing oma tegevuse järgmistesse suundadesse: Täiskasvanute õpetamise/õppe meetodite edendamine ja täiskasvanute rühmadega töötamise oskuste arendamine; täiskasvanute kodanikuoskuste arendamine; täiskasvanute sotsiaalsete algatuste võimaluste arendamine; täiskasvanud õppijate nädalate korraldamine, partnerluste arendamine teiste riikide sarnaste organisatsioonidega, LAAE liikmete ametlikud ja mitteformaalsed kohtumised.

LAAE osaleb peamiste hariduspoliitika dokumentide ja õigusaktide loomisel. Haridusseaduse kohaselt saadab LAAE oma esindaja Leedu Haridusnõukogusse, et kaitsta täiskasvanuhariduse huve hariduspoliitilistes debattides.

LAAE on Euroopa Täiskasvanute Koolituse Assotsiatsiooni (EAEA, aastast 1993) liige; ReferNet, Euroopa tugi- ja ekspertiisivõrgustik, pakub kõrget kvaliteeti (alates 2003. aastast); Põhja- ja Baltimaade mitteformaalse täiskasvanuhariduse võrgustik (alates 2006. aastast); MTÜ Haridusvõrgustik Leedus (alates 2017).

LAAE on ka üks Rumšiškės Museum Estate Academy asutajatest ja rahvusvahelise LEM-võrgustiku (Learning Museum Network, www.lemproject.eu) assotsieerunud partner. www.lssa.smm.lt

 

ETKA Andras on mittetulundusühing, mis loodi aastal 1991 ning tegeleb elukestva õppe edendamisega.

Andrase missioon – eelduste loomine Eesti elanike elukestvaks õppeks, kaasates otsustajaid ning kõiki sidusrühmi õpikeskkonna kujundamisse ning motiveerides õppijaid osalema õppeprotsessis.

ETKA Andras on koolitusega tegelevate organisatsioonide katusorganisatsioon. Käesoleval ajal kuulub ETKA Andras liikmeskonda 40 organisatsiooni ning 25 individuaalliiget, kellest kolm on auliikmed. Liikmete nimekirja leiad SIIT

ETKA Andras teeb  koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning osaleb täiskasvanuhariduse diskussioonides poliitilisel tasandil.

ETKA Andras esindab Eestit rahvusvahelistes täiskasvanuhariduse projektides.

Tegevused:

– osaleda hariduspoliitika väljatöötamises;

– võtta aktiivselt osa täiskasvanuhariduse ja elukestva õppe kontseptsiooni edendamisest Eestis, luues haridusele soodsa keskkonna;

– hariduse väärtust rõhutavate kampaaniate ja ürituste korraldamine, nagu täiskasvanud õppijate nädal ja täiskasvanuhariduse foorum;

– osalemine riiklikes ja rahvusvahelistes täiskasvanuharidusele keskenduvates projektides;

– täiskasvanute koolitaja kutse tunnustamine ja kutsekvalifikatsiooni omistamine;

– liikmesorganisatsioonide nõustamine ja kaasamine täiskasvanuhariduse arengut edendavatesse projektidesse.

 

Täiskasvanute koolitaja kutsestandardi väljatöötamine algas 2000. aastate alguses ja esimesed kvalifikatsioonitunnistused andragoogidele väljastati 2004. aastal. Täiskasvanute koolitaja kvalifikatsiooni omistamise õiguse sai ANDRAS, kes moodustas juhtivate ekspertide kaasatud kutsekomisjoni. valdkonnas. Esimene kutsestandard oli teadmistepõhine. Kompetentsipõhise kutsestandardi rakendamiseks töötati 2007. aastal välja uus versioon ja ühendati kolm senist taset. 2011. aastal kinnitati neli uut täiskasvanute koolitaja kutsestandardit, mis on nüüdseks täielikult kooskõlas Eestis kehtiva põhjaliku kaheksatasemelise kvalifikatsiooniraamistikuga. Alates 2012. aastast on ANDRAS väljastanud täiskasvanute koolitaja kutsekvalifikatsioone tasemel 5, 6, 7 ja 8.

Käesoleva projekti puhul on eriti väärtuslik ANDRASe pikaajaline kogemus reklaamitegevuste ja täiskasvanuhariduse kampaaniate korraldamisel. Organisatsioonil on kogemusi rahvusvahelistes täiskasvanuhariduse projektides osalemisel, sh Erasmus+KA2, osalemisel ja koordineerimisel. ANDRAS on ka Erasmus+ AGENDA projekti „National Coordinators for the Implementation of the European Agenda for Adult Learning” riiklik koordinaator.

ANDRAS omab kogemusi ekspertide kaasamisel täiskasvanute koolitaja kutsekvalifikatsiooni kontseptsiooni väljatöötamise protsessis.

ANDRAS pakub kvalifitseeritud täiskasvanute koolitajatele ka erinevaid tegevusi nende professionaalse arengu toetamiseks – seminare, teabepäevi, meistriklasse, konverentse ja piirkondlikke töötubasid. Organisatsioon pakub ka erineva mahuga koolitusi, et toetada täiskasvanute koolitajaid kutsekvalifikatsiooni taotlemisel.

“Prometeo on 2001. aastal loodud Itaalia haridusteenuste pakkuja ja vabaühendus. Organisatsioonis on 8 püsiliiget 45 õpetajaga ülikoolidest või keskkoolidest. „Prometeo tegutseb erinevates sektorites nagu keskkond, põllumajandus ja toiduainetööstus, juhtide kutseoskuste koolitus, majandusharidus, noored, tervishoid, turism ja sellega seotud erialad, töötavate naiste segment, sotsiaalne kaasatus, tööhõive ja migrantide integreerimine.

Organisatsioon viib ellu projekte Euroopa, riiklikul ja regionaalsel tasandil: nt kuni 30-aastastele noortele täiskasvanutele mõeldud projektid ning siseministeeriumi ja Calabria piirkonna projektid alaealiste sisserändajate ja keskkonna kohta Lõuna- või Kesk-Itaalias, samuti mitmed muud projektid, näiteks: „Vahemere keskkond, ülevaade ja õpetamismetoodikad“, „Kultuuridevaheline rassismivastane ja sisseelamisprogrammi koolitus hariduspoliitikas“, „Ülikooli- ja koolijuhtide ametialane suutlikkus“.

Prometeo edendab kultuurivahetust ja sotsiaalset integratsiooni piirialadel elavatele täiskasvanutele, näiteks Aserbaidžaanis, Armeenias ja Gruusias; edendada Euroopa Liidu põhimõtete ning Euroopa identiteedi ja koostöö ideede levitamist noorte tööhõive valdkonnas.

Itaalia tööministeerium tunnustab Prometeod kui rassismivastase võitluse ja migrantide integreerimist propageerivat organisatsiooni. Reggio Calabria provints tunnustab Prometeot keskkonnaharidusega tegeleva organisatsioonina; Haridusministeerium on koolitöötajatele (õpetajatele ja juhtidele) haridusteenuste osutaja ja Prometeo on nende partner – tunnustatud sertifitseeritud kutseõppekeskusena Calabrias ja Sitsiilias.

ETKA Andras on alates 1991. aastast European Association for the Education of Adults (EAEA) liige.

ETKA Andras on alates 2017. aastat European Basic Skills Network (EBSN) liige.

The link to the Handbook in EE language is here

https://andras.ee/sites/default/files/msae_kohalikud_omavalitsused_toetavad_taiskasvanuharidust_kasiraamat_2022.pdf