01 Įvadas

Ypatingą vietos valdžios vaidmenį suaugusiųjų švietime lemia tai, kad ji yra arčiausiai vietos gyventojų poreikių, bendradarbiauja su savivaldybės suaugusiųjų švietimo teikėjais.

Tradicinėje politikoje pernelyg daug dėmesio skiriama institucinei švietimo sąrangai. Švietimo sistemas reikia pertvarkyti taip, kad jos taptų lankstesnės ir atviresnės nuolatiniams pokyčiams ir naujiems iššūkiams. Europos Komisija dalijimosi atsakomybėmis principą paskelbė vienu iš pagrindinių mokymosi visą gyvenimą principų: atsakomybę už mokymąsi visą gyvenimą  dalijasi valstybė, savivaldybės, verslininkai, visuomeninės organizacijos, kiekvienas pilietis. Savivaldybės  gali koordinuoti šią atsakomybę savo teritorijoje, efektyviai panaudodamos turimus išteklius ir kompleksiškai spręsdamos su suaugusiųjų švietimu susijusias problemas.

Suaugusieji sudaro didžiausią besimokančiųjų dalį kiekvienoje šalyje, kiekvienoje savivaldybėje. Įvairaus amžiaus, tautybės ir socialinių grupių suaugusiesiems turi būti suteiktas tinkamas išsilavinimas,  dėmesį nukreipiant tiek į ekonomiškai aktyvius gyventojus – mažų ir vidutinių įmonių darbuotojus, darbininkus, amatininkus, tiek ir į pažeidžiamas grupes – bedarbius, migrantus, žemą pagrindinį išsilavinimą turinčius ir mažas pajamas gaunančius asmenis, pensininkus ir ikipensinio amžiaus žmones.

Švietimo kokybė, prieinamumas ir turinys yra itin svarbūs nacionalinio žmogiškojo kapitalo plėtrai, lemiantys ekonomikos ir gyvenimo kokybės augimą. Darbo aplinka praturtina žmogaus potencialą per patirtį, tačiau vyksta ir priešingi procesai – profesinis ir socialinis perdegimas. Ilgametė Latvijos suaugusiųjų švietimo asociacijos pirmininkė A.Jākobsone teigia, kad „daugelis žmonių nėra pasirengę prisiimti atsakomybės už savo gyvenimą. Jie pavargsta nuo nuolatinio poreikio pasirinkti ir priimti sprendimus“. Tai kelia iššūkį vietos valdžios institucijoms formuluojant užsakymą švietimo teikėjams, siekiant geriausiais būdais ugdyti ir įtraukti į švietimą perdegusius ir „pavargusius“ suaugusiuosius.

Įvairi ir patraukli švietimo informacija, profesinio orientavimo paslaugos, edukaciniai meistriškumo kursai, švietėjiška bendruomenės veikla tampa vis svarbesne suaugusiųjų švietimo dalimi.

Viena iš tikslinių suaugusiųjų švietimo grupių yra patys suaugusiųjų švietėjai, nuo kurių profesinės kompetencijos priklauso programų pasiūla, jų kokybė ir mokymų naudingumas. Pavyzdžiui, Latvijoje nėra oficialių profesijų, susijusių su suaugusiųjų švietimu. Vadinasi, šalyje nėra suaugusiųjų švietimo srities specialistų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo procedūrų, nėra nacionalinio lygio pasiūlos. Savivaldybės šį klausimą sprendžia keisdamosi specialistų patirtimi ir kitais turimais ištekliais. Ne tik išsilavinusių specialistų trūkumas, bet ir dažnai nepakankamas valdininkų  supratimas apie suaugusiųjų švietimo esmę, trukdo savivaldybėms kurti kryptingą suaugusiųjų švietimo politiką.

 

02 Projekto rezultatai

Vykdydami Erasmus+ projektą „Savivaldybės parama suaugusiųjų švietimui“ sukūrėme vadovą, kuriuo norėjome atskleisti vietos valdžios vaidmenį remiant suaugusiųjų švietimą, skatinant suaugusiuosius aktyviau dalyvauti švietime.

Šiame vadove savivaldybių suaugusiųjų švietėjams ir organizatoriams pateikiame aktualios informacijos ir siekiame skatinti iniciatyvas tobulinant suaugusiųjų švietimą. Čia rasite duomenų apie suaugusiųjų švietimo situaciją, paramą suaugusiųjų švietimo teikėjams ir mokymosi galimybes įvairioms suaugusiųjų grupėms, apie ES fondus, valstybės ir savivaldybių paramos priemones; pristatomi gerosios praktikos pavyzdžiai

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija pateikia išsamią ir įkvepiančią apžvalgą apie kasmetinių suaugusiųjų švietimo savaičių organizavimą, pristato suaugusiųjų psichinę ir fizinę sveikatą skatinančias veiklas Panevėžio ir Joniškio savivaldybėse. Estijos suaugusiųjų švietėjų asociacija „Andras“ aprašo, kaip veikia suaugusiųjų švietimo koordinatorių tinklas Estijoje, analizuoja regioninio bendradarbiavimo seminarų vaidmenį sprendžiant suaugusiųjų švietimo problemas ir pasakoja apie ilgalaikę Talino liaudies aukštosios mokyklos veiklą. Italijos asociacija „Prometeo“, dalijasi Montessori metodų taikymo suaugusiesiems patirtimi ir keliomis naujovėmis, kurios palengvina gyventojų grįžimą mokytis, padeda sėkmingiau integruotis darbo rinkoje.

Vadovas taip pat siūlo praktinį gyventojų skaitmeninių įgūdžių nustatymo įrankį, kuris projekto metu buvo išbandytas keliose projekto šalių partnerių savivaldybėse. Apklausa leidžia  nustatyti konkrečias gyventojų skaitmeninių įgūdžių spragas. Įrankį galima kopijuoti ir pritaikyti kitiems savivaldybės poreikiams.

Nuoroda į leidinį lietuvių kalba

http://www.lssa.smm.lt/lt/wp-content/uploads/2014/06/MSAE-Vadov%C4%97lis_LT.pdf

MSAE-Vadovėlis_LT

 

03 Project activities

Transnational Project Meetings

1 tarptautinis projekto „Savivaldybių parama suaugusiųjų švietimui“ susitikimas

Susitikimas įvyko 2020 m. lapkričio 4 d. nuotoliniu būdu.

Renginio pradžioje visi dalyviai trumpai prisistatė patys ir pristatė atstovaujamą organizaciją ir šalį.

Projekto koordinatorius pristatė projekto tikslus, laukiamus rezultatus, informavo apie planuojamus mokymosi/mokymo renginius Italijoje ir Estijoje, viešinimo ir sklaidos klausimus (lankstinukas, informacinis biuletenis, adresų sąrašas ir kt.), sklaidos renginius 40 dalyvių kiekvienoje šalyje, tikslinės grupės įtraukimą. Buvo aptartos  partnerių pareigos, planuojamų veiklų terminai.

Projekto partneriai buvo supažindinti su Projekto biudžeto ir ataskaitų teikimo taisyklėmis.

Italų partneris pristatė PbWorks.com platformą  kaip MSAE projekto įrankį, paaiškino struktūrą ir vartotojų teises, taip pat parodė projekto logotipų projektus.

Visi partneriai susitikimą baigė motyvuoti ir gerai suprasdami, ką reikia atlikti.

 

2 tarptautinis projekto „Savivaldybių parama suaugusiųjų švietimui“ susitikimas

Šis susitikimas vyko birželio-21 d., o dėl koronaviruso – virtualiai. 2-asis susitikimas buvo suplanuotas įgyvendinant pirmuosius IO kūrimo žingsius, siekiant pasidalyti galimais sunkumais ir susitarti dėl sprendimų. Bendradarbiaujant buvo diskutuojama apie tolesnę intelektinių rezultatų kūrimą ir aptartas 1-ojo mokymo renginio organizavimas.

Partneriai susitarė dėl tolimesnių užduočių ir terminų bei užbaigė susitikimą, aiškiai suprasdami, ką daryti toliau. Po susitikimo dalyviams buvo išsiųstas klausimynas apie susitikimo įvertinimą ir gauti teigiami atsakymai. Dalyviai taip pat buvo apklausti apie pasitenkinimą projekto eiga ir valdymo klausimais; gauti teigiami atsiliepimai.

 

Learning / Training / Teaching activities

Pirmasis trumpalaikis MSAE projekto personalo mokymosi renginys 

Renginys buvo organizuotas 2021 m. rugsėjo 22-24 d. Dėl nestabilios COVID situacijos trijų dienų renginys vyko virtualiai.

Užsiėmimuose daugiausia dėmesio buvo skiriama metodinei ir reklaminei medžiagai, pritaikytai vietos administracijai ir savivaldybėms. LTTA buvo organizuotas kaip tarptautinis mokymosi  kursas, siekiant parengti personalo narius darbui su naujomis metodikomis ir intelektualiniais rezultatais, taip pat parengti mentorius ir instruktorius, kurie galės užtikrinti projekto rezultatų tvarumą visose šalyse partnerėse. Diskutavome, kaip įtraukti ir motyvuoti savivaldybes, vietos administracijas ar centrinę suaugusiųjų švietimo administraciją skatinti veiklą, skirtą suaugusiems ir/ar žemos kvalifikacijos darbuotojams ar bedarbiams. Organizacijų partnerių besimokantieji keitėsi medžiaga, gerąja patirtimi ir nuomonėmis, kaip sustiprinti vietos savivaldybių vaidmenį suaugusiųjų švietimo rėmime.

Visi partneriai prisidėjo prie mokymo kurso turinio.

Pirmąją dieną dalyviai įgijo įgūdžių, kaip naudotis šaltinių analize, esamos praktikos vietos savivaldybėse apžvalga ir visose šalyse vykusių apklausų rezultatais, įskaitant konkrečių tikslinių grupių duomenų analizę.

Antrą dieną dalyviai susipažino ir aptarė gerosios praktikos pavyzdžius, suaugusiųjų švietimo organizavimo patirtis ir naujus būdus, kaip motyvuoti suaugusiuosius mokytis visą gyvenimą.

Trečią dieną dalyviai diskutavo apie projekto rezultatų tvarumą, gerosios praktikos pavyzdžius apie ankstesnių projektų tvarumą.

 

Multiplier Events

Projekto rezultatų panaudojimas yra labai svarbus, todėl kiekvienoje šalyje organizuojami multiplikaciniai renginiai suinteresuotosioms šalims.

Sklaidos kampanija planuojama iš 1–3 dienų sklaidos seminarų, kuriuose su nacionaline suinteresuotųjų šalių auditorija dalijamasi projekto intelektine produkcija ir rezultatais, vadovu ir gerąja patirtimi. Renginių organizatorius pakvies dalyvauti  renginiuose platų suinteresuotųjų šalių ratą – suaugusiųjų švietimo ir mokymo organizacijas, vietos/regionines valdžios institucijas, asocijuotus partnerius, vietos verslo/įmonių asociacijas ir apskritai piliečius, kurie suinteresuoti suaugusiųjų švietimu. Renginiai bus reklamuojami per projekto – ir kiekvieno partnerio – socialinius tinklus, taip pat per pranešimą spaudai, kuris bus išsiųstas adresų sąraše nurodytais kontaktais arba tiesioginiams kontaktams.

Renginyje bus trumpi apie projektą, jo rezultatus, po to vyks diskusijos. Projekto dalyviai dalinsis savo patirtimi apie gautą naudą ir įžvalgomis apie įtaką jų ateities ketinimams. Renginių dalyviams taip pat bus pateiktos nuorodos į projekto rezultatus. Renginį organizuos projekto darbuotojai.

Sklaidos renginiuose bus pristatoma ir suaugusiųjų švietimo veikla, vykstanti 1-3 vietos savivaldybėse, siekiant paskatinti vietos savivaldybes periimti patirtį vienai iš kitos, pritaikyti ją savo teritorijoje ir pasibaigus projektui.

Siekiant pabrėžti europinį projekto aspektą, viso konsorciumo partneriai bus skatinami dalyvauti renginyje, o vėliau pateikti savo patirtį.

 

04 Partneriai

Latvijos suaugusiųjų švietimo asociacija (projekto koordinatorė) buvo įkurta 1993 m., jos tikslas yra skatinti neformaliojo švietimo sistemos plėtrą Latvijoje, dalyvauti kuriant mokymosi visą gyvenimą politiką ir skatinti pilietinio, demokratinio ir gerovės ugdymą. subalansuota visuomenė. Latvijos suaugusiųjų švietimo asociacija yra Europos suaugusiųjų švietimo asociacijos, Europos pagrindinių įgūdžių tinklo, Šiaurės ir Baltijos šalių suaugusiųjų švietimo tinklo, Latvijos Vystomojo švietimo platformos ir Pilietinio aljanso – Latvija organizacija narė.

Latvijos suaugusiųjų švietimo asociacija dalyvauja rengiant Nacionalinius suaugusiųjų švietimo plėtros planus ir strategijas bei atstovauja nevyriausybiniam sektoriui Europos struktūrinio ir sanglaudos fondo stebėtojų taryboje bei Latvijos suaugusiųjų švietimo valdyboje. Latvijos suaugusiųjų švietimo asociacija turi nemažą patirtį organizuojant įvairias edukacines ir informacines veiklas bei seminarus, įgyvendinant nacionalinius ir tarptautinius projektus.

Latvijos suaugusiųjų švietimo asociacija turi tinklą, į kurį įeina suaugusiųjų švietimo organizacijos iš visos Latvijos, patyrę instruktoriai, patvirtintos programos, metodinė ir mokomoji medžiaga.

Pagrindinės darbo kryptys:

-mokymosi visą gyvenimą sistemos plėtra Latvijoje;

-metodinė ir edukacinė pagalba suaugusiųjų mokymo įstaigoms;

– socialinės rizikos grupių ugdymas, integracija į darbo rinką ir visuomenę.

 

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA), įkurta 1992 m. vasario 24 d., yra nepriklausoma ne pelno siekianti visuomeninė įvairių rūšių asmenų ir organizacijų sąjunga.

Mūsų MISIJA: Mes, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, bendradarbiaudami su Lietuvos ir užsienio švietimo darbuotojais bei institucijomis, renkame asmenis ir įvairių organizacijų atstovus, siekdami propaguoti Mokymosi visą gyvenimą požiūrį visuomenėje ir mokymosi visą gyvenimą plėtrą. galimybes.

Mūsų veikla grindžiama šiais principais:

  • Atvirumu idėjoms, iniciatyvoms ir patirčiai.
  • Atsakingu ir geranorišku darbas komandoje.
  • Efektyvumu, t.y., atlikti užduotis laiku ir pagal sutartus standartus.

Asociacijos TIKSLAI:

  • Kviesti bendradarbiauti suaugusiųjų švietėjus ir suaugusiųjų švietimo problemas diskutuojančias institucijas.
  • Skleisti andragogikos idėjas ir didinti andragogų profesijos prestižą.
  • Ugdyti suaugusiųjų švietėjų andragoginį meistriškumą ir tarptautiškumą.
  • Plėtoti suaugusiųjų švietimo kokybės vadybos kultūrą.
  • Ugdyti suaugusiųjų poreikį mokytis visą gyvenimą ir įgūdžius aktyviai dalyvauti profesiniame ir bendruomeniniame gyvenime;
  • Atstovauti Lietuvos suaugusiųjų švietėjams šalyje ir užsienyje.

Šiems tikslams įgyvendinti Asociacija savo veiklą vykdo šiomis kryptimis: suaugusiųjų mokymo(si) metodų skatinimas ir darbo su suaugusiųjų grupėmis įgūdžių ugdymas; suaugusiųjų pilietinių įgūdžių ugdymas; suaugusiųjų socialinių iniciatyvų galimybių plėtra; suaugusiųjųmokymosi savaičių organizavimas, partnerystės su kitų šalių panašiomis organizacijomis plėtra, formalūs ir neformalūs LSŠA narių susitikimai.

LSŠA dalyvauja kuriant pagrindinius švietimo politikos dokumentus ir teisės aktus. Pagal Švietimo įstatymą LSŠA siunčia savo atstovą į Lietuvos švietimo tarybą ginti suaugusiųjų švietimo interesus švietimo politikos debatuose.

LSŠA yra Europos suaugusiųjų švietimo asociacijos (EAEA, nuo 1993 m.) narė; ReferNet Lietuva tinklo narė (nuo 2003 m.); Šiaurės ir Baltijos šalių neformaliojo suaugusiųjų švietimo tinklo (nuo 2006 m.) ir  Nacionalinio NVO švietimo tinklo (nuo 2017) narė.

LSŠA taip pat yra vienas iš Rumšiškių muziejaus dvaro akademijos steigėjų, asocijuotas tarptautinio LEM tinklo (Learning Museum Network, www.lemproject.eu) partneris.

 

LSŠA svetainė: www.lssa.smm.lt

   Estijos suaugusiųjų švietėjų asociacija ANDRAS įkurta 1991 m. kaip nevyriausybinė institucija. Asociacija suburia įvairių suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų Estijoje atstovus,  atstovauja Estijos suaugusiųjų švietimui Europoje ir visame pasaulyje. ANDRAS yra Europos suaugusiųjų švietimo asociacijos ir tinklo narys nuo 1991 m.

„Andras“ misija – sudaryti prielaidas Estijos gyventojų mokymuisi visą gyvenimą, į mokymosi aplinkos kūrimą įtraukiant sprendimus priimančius asmenis ir visas suinteresuotas šalis bei motyvuojant besimokančiuosius dalyvauti mokymosi procese.

Asociacija „Andras“ yra mokymuose dalyvaujančių organizacijų skėtinė organizacija. Šiuo metu „Andras“ jungia 40 organizacijų ir 25 pavienius narius, iš kurių trys yra garbės nariai.

Asociacija „Andras“ bendradarbiauja su Švietimo ir mokslo ministerija bei dalyvauja suaugusiųjų švietimo diskusijose politiniu lygmeniu.

Asociacija „Andras“ atstovauja Estijai tarptautiniuose suaugusiųjų švietimo projektuose.

„Andras“ veikla:

– dalyvauti kuriant švietimo politiką;

– aktyviai dalyvauti propaguojant suaugusiųjų švietimo ir mokymosi visą gyvenimą koncepciją Estijoje, kuriant palankią aplinką švietimui;

– kampanijų ir renginių, kuriuose pabrėžiama švietimo vertė, organizavimas, pavyzdžiui, suaugusiųjų besimokančiųjų savaitė ir suaugusiųjų švietimo forumas;

– dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, skirtuose suaugusiųjų švietimui;

– suaugusiųjų švietėjo profesijos pripažinimas ir profesinės kvalifikacijos suteikimas;

– organizacijų narių konsultavimas ir įtraukimas į suaugusiųjų švietimo plėtrą skatinančius projektus.

Suaugusiųjų ugdytojo profesijos standartas pradėtas rengti 2000-ųjų pradžioje, o pirmieji kvalifikaciniai pažymėjimai andragogams išduoti 2004 m. Teisę suteikti suaugusiųjų švietėjo kvalifikaciją gavo „Andras“, sukūręs profesinį komitetą, kuriame dalyvavo vedantys srities ekspertai. Pirmasis profesijos standartas buvo pagrįstas žiniomis. Kompetencijomis pagrįsto profesijos standarto įgyvendinimui 2007 m. buvo sukurta nauja versija ir integruoti trys esami lygiai. 2011 m. buvo patvirtinti keturi nauji suaugusiųjų švietėjų profesijų standartai, kurie dabar visiškai suderinami su Estijoje galiojančia išsamia aštuonių lygių kvalifikacijų sandara. Nuo 2012 m. „Andras“ išduoda penkto, šeštojo, septinto ir aštunto lygio suaugusiųjų švietėjo profesines kvalifikacijas pažyminčius dokumentus. Iki šiol išduotas 45151 suaugusiųjų švietėjo profesinis pažymėjimas.

 

„Prometeo“ yra Italijos švietimo paslaugų teikėja ir nevyriausybinė organizacija, įkurta 2001 m. Organizacijoje yra 8 pastovūs nariai, dirba 45 dėstytojai iš universitetų ar bendrojo ugdymo mokyklų. „Prometeo“ veikia įvairiuose sektoriuose, tokiuose kaip aplinkosauga, žemės ūkis ir maisto pramonė, vadovų profesinių įgūdžių ugdymas, ekonominis švietimas, jaunimas, sveikatos apsauga, turizmas ir susijusios profesinės sritys, dirbančių moterų segmentas, socialinė įtrauktis, užimtumas ir migrantų integracija.

Organizacija vykdo Europos, nacionalinio ir regioninio lygmens projektus: pvz., projektai jauniems suaugusiems iki 30 metų ir projektai su Vidaus reikalų ministerija bei Kalabrijos regionu dėl nepilnamečių migrantų ir aplinkos Pietų arba Centrinėje Italijoje, taip pat daugybė kitų projektų, tokių kaip: „Viduržemio jūros aplinka , apžvalga ir mokymo metodikos“, „Tarpkultūrinis mokymas prieš rasizmą, siekiant palankios politikos švietimo srityje“, „Profesiniai gebėjimai universitetų ir mokyklų vadovams“.

„Prometeo“ skatina suaugusiųjų ir specialistų, gyvenančių pasienio regionuose, tokiuose kaip Azerbaidžanas, Armėnija ir Gruzija, kultūrinius mainus ir socialinę integraciją; skatina Europos Sąjungos principų ir europietiškos tapatybės idėjų sklaidą bei bendradarbiavimą jaunimo užimtumo srityje.

Italijos darbo ministerija pripažino „Prometeo“ kaip organizaciją, kuri pasisako už kovą su rasizmu ir už migrantų integraciją. „Prometeo“ yra pripažinta Kalabrijos Redžo provincijoje kaip organizacija, užsiimančia aplinkosaugos švietimu; Švietimo ministerija pripažįsta „Prometeo“ kaip švietimo paslaugų teikėją mokyklų darbuotojams (mokytojams ir vadovams). Kalabrijoje ir Sicilijoje „Prometeo“ yra pripažintas sertifikuotu profesinio mokymo centru.

 

09 Šalių ataskaitos

Ataskaitos  apie suaugusiųjų švietimo situaciją Latvijoje, Estijoje, Lietuvoje ir italijoje, kurios leidžia palyginti suaugusiųjų švietimo situaciją šalyse- projekto partnerėse.

Ataskaitose apibūdinama šalių demografinė situacija,  apžvelgiama suaugusiųjų švietimo praktika, įvairūs suaugusiųjų švietimo organizavimo modeliai,  aprašoma suaugusiųjų švietimo pasiūla ir suaugusiųjų švietimo programų pasiskirstymas, supažindinama su suaugusiųjų švietimo struktūra – suaugusiųjų švietimo strategijomis ir norminiais reglamentais, pateikiami duomenys apie paramą suaugusiųjų švietimui.

Ataskaitos pabaigoje pristatoma kiekvienos šalės partnerės suaugusiųjų švietimo stiprybių, silpnybių, galibybių ir grėsmių (SSGG) analizė.

Latvia_country report_LT

Estonia_country report_LT

Italy_Country Report_LT

Lithuania_country report_LT

 

10 Gerosios praktikos pavyzdžiai

Kiekvienas partneris pateikė gerosios patirties pavyzdžius, rodančius kaip savivalda skatina ir palaiko suaugusiųjų mokymąsi. Pavydžiuose nurodomi taikomi metodai ir nauda vietos valdžios institucijoms.

Latvijos suaugusiųjų švietimo asociacija atspindi dviejų skirtingų suaugusiųjų švietimo paramos modelių praktiką.

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija pateikia išsamią ir įkvepiančią įžvalgą apie kasmetinių suaugusiųjų švietimo savaičių organizavimą, suaugusiųjų psichinę ir fizinę sveikatą skatinančių veiklų organizavimą Joniškio savivaldybėje, dalinai savivaldybės finansuojamą anglų kalbos kursų organizavimą Trakų savivaldybės švietimo centre bei neformalaus suaugusiųjų švietimo koordinacinės grupės veiklą Panevėžiomiesto savivaldybėje.

Estijos suaugusiųjų švietėjų asociacija „Andras“ aprašo, kaip Estijoje veikia suaugusiųjų švietimo koordinatorių tinklas, analizuoja regioninio bendradarbiavimo seminarų vaidmenį sprendžiant suaugusiųjų švietimo problemas bei pasakoja apie ilgalaikę Talino liaudies aukštosios mokyklos veiklą.

Italijos asociacija „Prometeo“, užsiimanti suaugusiųjų švietimu, dalijasi Montessori metodų taikymu suaugusiems ir keliomis naujovėmis, kurios padeda žmonėms lengviau grįžti į mokslą ir geriau integruotis į darbo rinką.

 

Latvijos gerosios patirties pavyzdžiai lietuvių kalba

LATVIA_BP_Dobele_LT

LATVIA_BP_Jaunpils_LT

Estijos gerosios patirties pavyzdžiai lietuvių kalba

Estonia_BP_ No 3 AE Coordinaators network_LT

Estonia_BP_ nr 2 Tallinn Folk High School_LT

Estonia_BP_No1_ Cooperation seminars_LT

Italijos gerosios patirties pavyzdžiai lietuvių kalba

Italy_Montessori for adults_LT

Italy_Leonardo da Vinci Centre_LT

Lietuvos gerosios patirties pavyzdžiai lietuvių kalba

LT_BP_ALW_LT

LT_BP_Trakai_LT

LT_BP_Panevėžys_LT

LT_BP_Joniškis-LT

 

11 Skaitmeninė analizė

Projekto metu kiekvienas partneris atliko skaitmeninimo situacijos analizę savo šalyse. Ataskaitose pateikiama duomenų  apie skaitmeninimą bei Latvijos, Estijos, Lietuvos ir Italijos gyventojų skaitmenines kompetencijas, apžvelgiama skaitmeninių įgūdžių svarba, analizuojama, kaip gyventojai naudojasi skaitmeninimo įrankiais viešajame sektoriuje, kokios mokymo paslaugos teikiamos gyventojams siekiant padidinti skaitmeninio raštingumo įgūdžius.

Projekte buvo sukurtas įrankis gyventojų raštingumo įgūdžiams išsiaiškinti ir atliktas pilotinis bandymas nedidelėse partnerių šalių savivaldybėse. Ataskaitose pateikiama šių apklausų rezultatų analizė.

Dokumentas ir ataskaita užbaigiami santrauka ir išvadomis.

Latvia_Digitalisation_LT

Estonia_digitalisation_LT

IItaly_digitalisation_LT

LT_digitalisation_LT